Frågor & svar

Frågor och svar
En varumärkesplattform som kan användas av alla som bor och verkar i Örnsköldsvik. Varumärkesplattformen kommer att beskriva hur vi särskiljer oss gentemot andra platser, vad vi kan berätta om Örnsköldsvik, vad vi bör förändra och hur.
En varumärkesplattform är en ledstjärna för alla som vill berätta något om Örnsköldsvik. Det är ett verktyg som ska användas för att få oss alla att ge en gemensam bild av Örnsköldsvik och sträva åt samma håll. Är vi många aktörer som samlas runt en gemensam mental bild av Örnsköldsvik som vi återberättar för vår omvärld, desto kraftfullare, trovärdigare och tydligare blir vi när Örnsköldsviks attraktivitet förs fram i ett konkurrensperspektiv. En varumärkesplattform säger dels något om hur Örnsköldsvik är, men anger även vad vi vill att Örnsköldsvik ska utvecklas till i ett framtida perspektiv. Något som även blir vägledande i framtida utvecklingsarbeten.
Varumärkesarbetet tar avstamp i det tillväxt- och utvecklingsarbete som pågått under lång tid och i övergripande visioner och planer. I den första delen vill vi ta in din och andra invånares samlade bild av hur just du vill att Örnsköldsvik ska framställas gentemot omvärlden. Detta sker nu under våren 2016. När vi fått ett brett deltagande som ger ett omfattande underlag går vi vidare med analysen och framtagandet av grundramarna till en varumärkes-plattform. I den sista delen tar vi fram en visuell identitet och på vilket sätt den kommuniceras.

Del 1: Kommuninvånarnas samlade bild av Örnsköldsvik
  • Svara på webbfrågor
    På den här sajten bidrar du med dina tankar om varumärket Örnsköldsvik genom svara på några enkla frågor.
  • Delta i workshops
    I workshops vill vi träffa invånare och aktörer i Örnsköldsvik för att fördjupa oss i de uppfattningar som finns kring Örnsköldsvik som plats, idag och i framtiden.
Del 2: Sammanställning, analys och framtagande av plattform

Resultatet från workshops, genomförda undersökningar, sajtfrågor och möten kommer sedan att sammanställas och analyseras. Därefter kommer vi att arbeta fram grundramarna till en varumärkesplattform som stäms av med aktörer i Örnsköldsvik.

Del 3: Visuell identitet och kommunikation

Målsättningen är att när en gedigen grund till plattform har arbetats fram, ska varumärket Örnsköldsvik sedan iklädas en visuell identitet i form av färg, form, och huvudbudskap som kommer att genomsyra våra kommunikationsinsatser gentemot omvärlden. Innehållet i plattformen kommer att kunna användas av såväl aktörer i vårt näringsliv som enskilda kommuninvånare.

Varumärkesresan är en del av Örnsköldsviks kommuns tillväxt- och utvecklingsarbete Världsklass Örnsköldsvik, som har initierat varumärkesresan och leder arbetet. Platsvarumärket ska ägas av oss alla gemensamt därför vill vi att du som bor och verkar i Örnsköldsvik är involverad i arbetet.